Podvojné účtovníctvo

Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je vedenie podvojného účtovníctva, v rámci ktorého sa klientom zaväzujeme priebežne spracovávať odovzdané doklady a viesť účtovnú evidenciu v súlade s platnými predpismi, ako aj vnútornými predpismi a smernicami o hospodárení. Našim klientom poskytujeme maximálny servis pri zachovaní absolútnej diskrétnosti a flexibility poskytovania služieb.

 

V rámci paušálu Vám zabezpečíme nasledujúce účtovné práce:

 • zaúčtovanie dokladov a  vyhotovenie mesačných príp. kvartálnych štatistických hlásení, prehľadov účtov, účtovných denníkov, súpisov zostatkov, knihy došlých a odoslaných faktúr
 • spracovanie pokladničných dokladov a vedenie pokladničnej knihy v domácej a zahraničnej mene v elektronickej forme, vedenie knihy pohľadávok a záväzkov a cenín
 • evidencia investičného majetku a účtovanie odpisov, kontrola vlastného imania ako i spracovanie dát pre vyhodnotenia
 • organizácia systému dokladov vrátane cestovných nákladov a kontrola dodržiavania predpisov v súlade so zákonom o účtovníctve
 • pomoc pri vypracovaní inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov a ich spätná kontrola
 • vyhotovenie mesačnej zostavy s informáciami o hospodárskom výsledku na základe požiadaviek klienta
 • zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky na konci účtovného obdobia (súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok)
 • evidencia DPH, zostavenie mesačného, príp. kvartálneho daňového priznania k DPH spolu so súhrnným a kontrolným výkazom
 • spracovanie podkladov a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • zastupovanie záujmov klienta vo vzťahu k príslušnému daňovému úradu (okrem vykonávaných kontrol)
 • priebežné informovanie o novelách v účtovníctve a daňovníctve
 • zaškolenie pri spracovaní dokladov a kontrola vedenia pokladne
 • poskytovanie daňového a účtovného poradenstva